WORKSHOP

Image

Back to Basic : Acting Workshop

by Sineenadh Keitprapai

อบรมการแสดงเบื้องต้นแบบสี่วันสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการแสดงมาก่อน เน้นการฝึกปฏิบัติการแสดงขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สมาธิ จินตนาการ การสวมบทบาท และการด้นสด Improvisation

นำกระบวนการ โดย สินีนาฏ เกษประไพ

Image

Stage Lighting Design

by Tawit Keitprapai

อบรมออกแบบแสง สำหรับผู้ใจ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำงานด้านนี้มาก่อน การอบรมจะเริ่มจากพื้นฐานทฤษฎี จนถึงการปฏิบัติงานจริงในโรงละครพระจันทร์เสี้ยว

นำกระบวนการ โดย ทวิทธิ์ เกษประไพ

Image

 Devising Workshop & Showcase

Words + Action + Movement + Images + Improvisation
by Sineenadh Keitprapai

ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการแสดงแบบ Devising Theatre ซึ่งให้ความสำคัญกับการค้นหา ค้นคว้า ทดลอง ด้นสดและการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักแสดงด้วยการใช้โจทย์ต่างๆ

นำกระบวนการ โดย สินีนาฏ เกษประไพ

 

Image

Creative Writing

by Orada Lelanuja

อบรมเขียนบทละครเวทีสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนบทมาก่อน แค่มีใจรักอยากจะเขียนและมีใจอยากฝึกเขียนบทละคร เน้นกระบวนการจากโจทย์และฝึกเขียนเป็นบทละคร

นำกระบวนการ โดย อรดา ลีลานุช
Image

Creative Movement & Body Expression

by Sineenadh Keitprapai

เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากกระตุ้นการใช้ร่างกายในการแสดง การรู้จักและควบคุมร่างกาย การปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว ไม่กลัวที่จะผิด กล้าทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์

นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

Image

 Creative Drama with Puppet

by Ladda Kongdach

อบรมละครหุ่นสร้างสรรค์สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานละคร หรือ พื้นฐานการเล่นหุ่น ขอให้รู้สึกสนุกที่จะมาร่วมกันในกระบวนการละครสร้างสรรค์ โดยมีบรรดาเหล่าหุ่นตัวเล็ก ตัวน้อย พาคุณปลอดปล่อยจินตนาการ สร้างสรรค์เรื่องราวสนุกสนานในแบบของตัวคุณเอง

นำกระบวนการ โดย ลัดดา คงเดช

CONTACT US

Crescent Moon Theatre

icon 1 pr.crescentmoontheatre@gmail.com

icon 2 +669 7219 9709, +668 6797 1445

icon 3www.crescentmoontheatre.com